motu*2

DIV1目指して問題を解き続ける

AOJ 0108 Operation of Frequency of Appearance

概要

省略

解法

直前の状態を配列に保持して、それぞれの数を数えて配列を更新し、
直前の状態と比較する。
同じだったら終了。

sは12までだと思ってたけど違うみたい。
制約をちゃんと問題文に書いてほしいなあ。

コード

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define FOR(i,a,b) for(int i=(a);i<(b);i++)
#define REP(i,n) FOR(i,0,n)

int main()
{
  int n;
  while (1) {
    int cnt[13] = { 0 };
    cin >> n;
    if (n == 0) break;
    REP(i, n) cin >> cnt[i];
    int pre[13] = { 0 };
    for(int k = 0, f = 1; ; k++, f = 1) {
      int sum[100] = { 0 };
      REP(i, n) {
        pre[i] = cnt[i];
        sum[pre[i]]++;
      }
      REP(i, n) {
        cnt[i] = sum[pre[i]];
        if (cnt[i] != pre[i]) f = 0;
      }
      if (f) {
        cout << k << endl;
        REP(i, n) {
          if (i < n - 1) printf("%d ", cnt[i]);
          else printf("%d\n", cnt[i]);
        }
        break;
      }
    }
  }
  return 0;
}